ZAPISZ DZIECKO NA ZAJĘCIA
Figulina IMS Taniec

Deklaracja uczestnictwa dziecka na zajęciach Figulina rok szkolny 2023/2024

  Deklaracja uczestnictwa dziecka na rok szkolny 2023/2024

         Nazwa przedszkola/numer lub adres sali  FIGULINA Sp. z o.o. ul. Magazynowa 21, 40-421 Katowice wpisana do KRS nr 0000709988, NIP 9542785930, zwaną dalej „FIGULINA" organizuje zajęcia aktywizacji ruchowej zwane dalej „zajęcia" na które:

  Pani/Pan (Rodzic):

  Zapisuje dziecko:

  na następujących warunkach i oświadczam że:

  §1


  1. Zapisuję dziecko na zajęcia (zaznacz rodzaj zajęć):

  na okres roku szkolnego 2023/2024


  2. Zobowiązuję się do wpłat kwoty karnetu: (zaznacz wybór karnetu):


  3. Wpłat należy dokonywać do 10 dnia miesiąca na konto „FIGULINA" Sp. z o.o. nr konta ING BANK ŚLĄSKI SA 35 1050 1142 1000 0090 3140 9908.

  4. Podpisanie deklaracji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach.

  5.Rezygnacja dziecka z zajęć jest możliwa z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na adres biuro@figulina.pl

  6. Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach oraz na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek dziecka zarejestrowanych podczas realizacji: konkursów, turniejów sportowych i innych w mediach: internecie, prasie, telewizji, gazetkach szkolnych oraz innych mediach. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji zajęć FIGULINY.
  7. Akceptuję regulamin zajęć Figulina.
  8. Kontakt w sprawie wpłat i rozliczeń 731 602 124 lub biuro@figulina.pl  Akceptuję regulamin zajęć Figulina

  Zamów lekcję pokazową
  Katarzyna Bąk tel.: 505 872 103

  Wypełniając obowiązki wynikające z Rozporządzenia RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych) informujemy, że:

  Administratorem Państwa danych osobowych jest FIGULINA Sp. z o.o.

  Administrator danych prowadzi operację przetwarzania Państwa danych osobowych.

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji dziecka na zajęcia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO oraz realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO.

  Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

  Posiadają Państwo prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  – przenoszenia danych,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy/załatwienia sprawy oraz wymagany prawem okres archiwizacji.

  Facebook / aktualności

  Nie trać czasu

  Dołącz do nas już dziś!

  Zapewnij sobie prawdę w życiu i odwagę żeby zmienić to co złe. Motywuj się do działania – żyj i szanuj każdego motyla, którego skrzydła nadają koloru szarej codzienności.

  Zapisz dziecko lub siebie!